VO+ Magazine, Italy

VO+ Magazine, Italy

Paola Vilas at VO+ Magazine, October 2020